Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begrippen
De organisatie: handelend onder de naam (eenmanszaak) JTfysio& Personal Training, ingeschreven in
de Kamer van Koophandel onder nummer 81621965.
Overeenkomst: de overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van JTfysio& Personal
Training waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij JTfysio&
Personal Training.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant de overeenkomst heeft getekend bij JTfysio&
Personal Training en op iedere activiteit. Ieder gebruik van de diensten van JTfysio& Personal
Training geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke dienst
dan ook ervan te vergewissen of gebruik voor hem of haar medisch verantwoord is. Daarnaast dient
iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien JTfysio& Personal Training het advies
heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van de dienst, dient de
klant dit te doen.

Artikel 3 Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant een intakeformulier in te vullen en
een intakegesprek te voeren voordat, hij of zij deelneemt aan de diensten van JTfysio& Personal
Training. Het intakeformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan JTfysio& Personal Training
te worden afgegeven. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een deelnemer,
voor deelname aan de fittest, of aan andere activiteiten, met opgaaf van reden worden geweigerd.
Pas na ontvangst van het intakeformulier zal er begonnen worden met de trainingssessies.
Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo snel mogelijk aan JTfysio& Personal
Training door te geven.

Artikel 4 Tijdstip en plaats
Bij bevestiging van inschrijving zal JTfysio& Personal Training meedelen wanneer en waar de
deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke
omstandigheden aan de zijde van JTfysio& Personal Training dan ook een tijdstip niet door kan gaan
is JTfysio& Personal Training bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen.
Verhindering door de klant dient 24 uur voor aanvang van de training meegedeeld te worden, anders
wordt de sessie als voltooid beschouwt en wordt deze niet opnieuw gepland. JTfysio& Personal
Training behoudt zich het recht voor om trainingssessies te annuleren of te verzetten vanwege
onvoorziene omstandigheden. In dergelijke gevallen zal JTfysio& Personal Training zich inspannen om
de sessie op een ander tijdstip te plannen. Een trainingssessie bij JTfysio& Personal Training vindt
minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift de desbetreffende
trainingssessie een week door. Houdt er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden
door de gemiste training.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
Op JTfysio& Personal Training rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed
mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud van de training wordt
bepaald door de trainer van JTfysio& Personal Training. JTfysio& Personal Training voert de
werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat JTfysio& Personal Training niet
instaat voor succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze
dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel. JTfysio& Personal Training
garandeert dat de deelnemer altijd begeleid zal worden door een gekwalificeerde trainer.

Artikel 6.A Geldigheid pakketten
De pakketten moeten binnen een bepaalde tijdsperiode worden afgenomen na ondertekening van
de Overeenkomst, anders vervallen ze zonder recht op terugbetaling. Een Try out is per deelnemer
bij JTfysio& Personal Training 1 maal mogelijk voor gebruik. Pakketten van 12 weken hebben een
geldigheid van 16 weken. Pakketten van 24 weken hebben een geldigheid van 28 weken. Pakketten
van 36 weken hebben een geldigheid van 40 weken. Pakketten van 52 weken hebben een geldigheid
van 56 weken. De geldigheid van de pakketten kan in overleg gewijzigd worden. De pakketten zijn
inclusief BTW van 9%. De FysioSportPas is alleen beschikbaar na een Fysio traject die gevolgd is bij
JTfysio& Personal Training en in overleg.
Indien gedurende de tijdsperiode van de geldigheid van de overeenkomst wordt opgeschort op
grond van artikel 8 met een geldige reden, dan wordt de looptijd verlengd met de duur van de
opschorting. Indien de opschorting langer duurt dan 6 maanden, dan vervalt het pakket in elk geval
na ommekomst van de oorspronkelijke geldigheid + 6 maanden.

Artikel 6.B Duur trainingssessie
Alle trainingen bij JTfysio& Personal Training duren 1 uur, ofwel 60 minuten. In overleg heeft de
deelnemer de mogelijkheid om de trainingsduur aan te passen. De training kan met 30 minuten
worden verkort of verlengd. Wanneer de deelnemer hiervoor kiest zal de prijs worden aangepast. De
deelnemer gaat hierbij akkoord met eventueel kosten die in rekening worden gebracht. Op voorhand
van de allereerste training vindt er een 0-meting plaats. Hierdoor is het niet mogelijk om binnen deze
training 60 minuten te trainen. Op voorhand van iedere 3de opeenvolgende training zal er een meet-
en evaluatiemoment zijn. Hierdoor is het niet mogelijk om deze binnen deze trainingen 60 minuten te trainen.

Artikel 6.C Abonnementen
Klanten kunnen zich abonneren op diensten van JTfysio& Personal Training voor een periode van 12
weken, 24 weken, 36 weken of 52 weken. De kosten van het abonnement worden vooraf bepaald en
zijn niet onderhevig aan wijzigingen gedurende de looptijd van het abonnement, tenzij anders
overeengekomen. Een abonnement wordt aangegaan voor een periode die hierboven beschreven
staan en wordt automatisch stilzwijgend verlengd met telkens 4 weken.
Artikel 7 betaling
Betaling voor het abonnement is verschuldigd bij aanvang van elke 4 weken durende periode.
Betaling dient te geschieden binnen de door JTfysio& Personal Training gestelde termijn, anders kan
JTfysio& Personal Training de dienstverlening opschorten totdat de betaling is ontvangen.

Artikel 8 annulering en terugbetaling
Klanten kunnen een abonnement annuleren met een opzegtermijn van ten minste 2 weken voor het einde van
de lopende overeenkomst. Wanneer de einddatum van de overeenkomst is bereikt, wordt deze stilzwijgend verlengd
met een periode van ten minste 4 weken. Na het verstrijken van de eerste verlengde periode is
het abonnement per 4 weken opzegbaar. Bij annulering na het verstrijken van de opzegtermijn blijft de klant verantwoordelijk
voor de betaling van de resterende periode van het abonnement.
Er worden geen restituties verleend voor reeds betaalde abonnementskosten,
tenzij anders bepaald door JTfysio& Personal Training. Bij de aanschaf van producten heeft
de klant geen recht op terugbetaling. Wijzigingen binnen een abonnement zijn mogelijk.
Hiervoor is het van belang het wijzigingsformulier in te vullen,
deze is verkrijgbaar via de medewerkers van JTfysio.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
Voor elke door JTfysio& Personal Training aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting.
JTfysio& Personal Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
JTfysio& Personal Training is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de
opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van
adviezen en het uitvoeren van de opdrachten.
JTfysio& Personal Training is niet aansprakelijk wanneer bij JTfysio& Personal Training, door welke
oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
JTfysio& Personal Training is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en
deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de personal trainer
gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor
eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar
worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten
tot herstellen van een schadeactie tegen JTfysio& Personal Training wegens vergoeding van schade
en kosten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die JTfysio&
Personal Training aanbiedt.
De klant dient JTfysio& Personal Training te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers
veroorzaakt.

Artikel 10 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
JTfysio& Personal Training is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te
ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse opschorting (vanwege langdurige
ziekte) of beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden
met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal
van 15 kilometer van Wijchen. Bij een tussentijdse opschorting vanwege medische redenen
wordt het abonnement tot maximaal 12 weken opgeschort. Een kopie van inschrijving in de nieuwe
gemeente dient te worden overlegd aan Jelle Tersmette.
Bij tussentijdse opschorting wordt geen restitutie verleend.

Artikel 11 Gedragsregels
Zonder toestemming van JTfysio& Personal Training mogen trainingsafspraken of een onderdeel van
de trainingsafspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij JTfysio& Personal
Training heeft ingeschreven voor desbetreffende afspraken. De deelnemer zal steeds tijdig voor
aanvang van de trainingsafspraak aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de Personal Trainer ten
alle tijden opvolgen. De deelnemer zal zich houden aan de zo nodig, door JTfysio& Personal Training
te geven hygiëne, kleding- en schoeisel voorschriften.


Artikel 12 Betalingsvoorwaarde
Bij de overeenkomst van de klant en JTfysio& Personal Training zal JTfysio& Personal Training
meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Betaling dient na ontvangst van de
factuur te geschieden, waarbij een betalingstermijn geldt van 14 dagen. De factuur voor de
overeengekomen contractperiode wordt voorafgaande aan de start van de contractperiode
verstuurd. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is JTfysio& Personal Training gerechtigd de
deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Het is niet mogelijk om
het bedrag in termijnen te betalen tenzij anders is overeengekomen.
Indien JTfysio& Personal Training over dient te gaan tot incasso van haar vordering, is de klant tevens
alle buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 13 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen. JTfysio& Personal Training is niet gehouden aan zijn
verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De
overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de
deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt kosteloos verlengd met het aantal
weken dat de trainer ziek is.
Vakanties van JTfysio& Personal Training worden ruim van tevoren aangekondigd. Op algemene
erkende feestdagen zijn er geen activiteiten.

Artikel 14 Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/ zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies
van JTfysio& Personal Training zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht
de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met JTfysio& Personal Training aan te gaan, zijn arts te
raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en),
onbehagen, abnormale vermoeidheid en/ of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens
als ook na de training te melden aan JTfysio& Personal Training.

Artikel 15 Vertrouwelijk
JTfysio& Personal Training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot
ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt
vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van JTfysio& Personal
Training gebruikt. JTfysio& Personal Training conformeert zich daarbij aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 16 Intellectueel eigendom
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en
bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en
instrumenten die ontwikkeld en/ of toegepast worden door JTfysio& Personal Training voor de
uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van JTfysio& Personal Training. publicatie of
andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van
JTfysio& Personal Training. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen,
trainings-en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten
behoeve van JTfysio& Personal Training zijn uitsluitend te vermenigvuldigen door JTfysio& Personal
Training ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken
mogen niet door JTfysio& Personal Training zonder voorafgaande toestemming van de klant
openbaar gemaakt worden, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het
intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 17 Wijzigingen
JTfysio& Personal Training behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden op elk moment te
wijzigen. Klanten worden op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen en hebben de
mogelijkheid om het abonnement te annuleren als zij niet akkoord gaan met de gewijzigde
voorwaarden.

Artikel 18 Geschillen
Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot JTfysio& Personal Training. Alle geschillen
betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit
voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het
arrondissement waar JTfysio& Personal Training is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht
van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.